Odstąpienie od umowy

 

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 30 dni bez podawania przyczyn. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wynosi 30 dni, licząc od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, wszedł w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy przesłać elektronicznie oświadczenie  o odstąpieniu od umowy na adres: woom@woombikes.pl. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, nie jest to jednak warunek konieczny.

Aby skutecznie skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy przesłać informację o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu przewidzianego na odstąpienie od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Klientowi, który zdecyduje się odstąpić od niniejszej umowy, zostaną niezwłocznie zwrócone wszystkie dokonane na naszą rzecz płatności, w tym również koszty dostawy. Zwrot nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez nas informacji o odstąpieniu przez Klienta od niniejszej umowy. Zwrot środków nastąpi przy użyciu tej samej metody płatności, z której Klient korzystał do sfinalizowania zakupu, chyba że w porozumieniu z Klientem postanowiono inaczej. Klientowi nie będą naliczone żadne opłaty z tytułu zwrotu środków. Zastrzegamy możliwość odmowy zwrotu środków do momentu otrzymania towaru lub do momentu udokumentowania przez Klienta, że towar ten został odesłany, w zależności od tego, która z tych sytuacji będzie mieć miejsce wcześniej.

Klient jest zobowiązany odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie i każdorazowo najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym powiadomił nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin uznaje się za dochowany, jeśli towar zostanie odesłany przez Klienta przed upływem terminu 14 dni.

Nasza firma ponosi koszty przesyłki zwrotnej towaru.

Klient pokrywa koszty ewentualnej straty wartości towaru tylko wtedy, gdy strata ta była spowodowana korzystaniem z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i działania.